Program

Nasz program

W pracy z małym dzieckiem najważniejszym zadaniem jest opieka i wychowanie.
Wychowanie to zadanie niezwykle trudne, złożone, dynamiczne i bardzo odpowiedzialne.

Nasi wychowawcy w swojej pracy kierują się  nie tylko poczuciem obowiązku wynikającym z wykonywanej pracy, ale również mają poczucie pełnienia misji oraz znajomość etyki  wykonywanego zawodu. Nadrzędnym celem naszego przedszkola jest przygotowanie dziecka do dalszych etapów życia i kształcenia. Zdajemy sobie sprawę, iż różnorodne działania i sytuacje wychowawcze, spontaniczne i kierowane, poczynione już na etapie przedszkola działają  jak odpornościowe  szczepionki . Dlatego też z pedagogiczną świadomością obserwujemy dzieci, ich rozwój oraz zachowania, analizujemy sytuacje, zarówno te samoistne, jak i te planowane w naszym programie dydaktyczno wychowawczym. Na tej podstawie podejmujemy kolejne pedagogiczne działania.
Harmonijny , wszechstronny i indywidualny rozwój dziecka jest możliwy w odpowiednich warunkach, we właściwie przygotowanym środowisku edukacyjnym. W naszym przedszkolu takie warunki panują. Wygodne , estetyczne sale dydaktyczne, przestronne jadalnie, bezpieczne i higieniczne toalety, przytulne sypialnie, duży plac zabaw, starannie przygotowywane posiłki oraz wyposażenie naszego przedszkola zapewnia warunki wszechstronnego rozwoju każdemu dziecku.
Profesjonalne wychowawczynie, nauczyciele i obsługa przedszkola, a także dobór programów wychowania przedszkolnego stanowią gwarancję osiągnięcia celów.
Mając na uwadze stymulowanie indywidualnego rozwoju każdego dziecka oraz charakter grupy , wychowawcy dobierają spośród najlepszych programów te , które  spełniają oczekiwania nauczycieli i rodziców,  a przede wszystkim potrzeby rozwojowe wychowanków.
Programy wychowania przedszkolnego wykorzystywane w naszym przedszkolu:
„Razem w przedszkolu” – Bożena Godzimirska, Joanna Wasilewska, WSiP „Pakiet na miarę sześciolatka w zerówce” – Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, Gustawa Grabowska, Wydawnistwo Nowa Era „Tropiciele” – roczne przygotowanie przedszkolne, WSiP 


Wiodące programy wychowania przedszkolnego wzbogacamy programami uzupełniającymi, autorskimi oraz innowacjami edukacyjnymi.
Wszystkie wyżej opisane elementy naszej oferty programowe są ujęte  i wzajemnie skorelowane w planie pracy wychowawczo-dydaktycznym przedszkola opracowywanym przez nasza radę pedagogiczną na każdy kolejny rok szkolny.
Od najmłodszych grup wprowadzamy glottodydaktykę, autorstwa profesora Bronisława Rocławskiego oraz odimienną metodę nauki czytania według pani Ireny Majchrzak, jako rozszerzenie wiodącego programu wychowania przedszkolnego.

Zajęcia umuzykalniające oraz zajęcia teatralne w planie wychowawczo dydaktycznym naszego przedszkola zajmują ważne miejsce. Kształtują słuch muzyczny i poczucie rytmu, tak ważne w rozwoju dziecka oraz uczą  sposobów wyrażania emocji, poznawania siebie i autoprezentacji, tak bardzo potrzebnych w całym naszym życiu.
W trosce o wychowanie zdrowotne dzieci oraz o kształtowanie sprawności fizycznej dziecka dwa razy w tygodniu wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach gimnastyki.
Rozwój mowy dziecka wspieramy poprzez cotygodniowe zajęcia z logopedą.Profesjonalne ćwiczenia ortofoniczne wspierają prawidłowy rozwój mowy dzieci. Systematycznie każdego roku wszystkie dzieci są objęte przesiewowym badaniem logopedycznym.
Otwartość na świat, zainteresowanie wielokulturowością współczesnego społeczeństwa kształtujemy podczas zabaw z językiem angielskim, które prowadzimy pięć razy tygodniu, dodatkowo raz w tygodniu każdą grupę odwiedza Native Speaker.
Indywidualne zajęcia z komputerem prowadzone od piątego roku życia, to zajęcia, które wdrażają dzieci do wykorzystywania w nauce i w zabawie nowoczesnych technologii.
Wśród obszarów wychowania i kształcenia dzieci wiele miejsca poświęca się kształceniu przez sztukę. Plan wychowania przez sztukę stanowi rodzaj międzyprzedmiotowej ścieżki,  na której spotykają się wszystkie grupy, niezależnie od wieku.
Co miesiąc opracowujemy plan imprez przedszkolnych, skorelowany z programami wychowania przedszkolnego. Obejmuje on  wycieczki krajoznawcze, wyjścia do teatru,  zajęcia muzealne, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty  i wszelkie inne formy, które wychowują poprzez sztukę, kształtuję poczucie patriotyzmu oraz postawę ekologiczną.
Dla chętnych dzieci prowadzimy zajęcia z religii.

Współpraca z rodzicami to jedno z najważniejszych zadań naszego przedszkola. W wychowaniu dziecka najważniejsi są rodzice, a przedszkole i wychowawcy wspierają ich w tym niezwykle odpowiedzialnym zadaniu. Każdego roku opracowujemy plan współpracy z rodzicami, który obejmuje różnorodne formy wymiany informacji, zebrania, imprezy integracyjne, opiniowanie pracy przedszkola oraz wszelki inne formy współpracy.
Poprzez plan współpracy ze środowiskiem lokalnym kształtujemy w całej społeczności przedszkolnej poczucie lokalnej tożsamości, przynależności i odpowiedzialności. Współpracujemy z okolicznymi przedszkolami, szkołami, władzami lokalnymi, ośrodkami kultury, prasą  przez co Świat Bajek wciąż wpisuje się w życie Piaseczna i okolic.
Bardzo dbamy żeby nasz absolwent był dzieckiem pogodnym, wierzącym w swoje możliwości, otwartym i ciekawym świata, odważnym, samodzielnym i bezpiecznym. Naszego absolwenta cechuje adekwatna do wieku postawa reprezentująca przyjęte w naszej społeczności wartości moralne oraz zasady dobrego  wychowania.
Dobrze funkcjonuje w grupie i jest doskonale przygotowany do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Comenius

Od  lipca 2012 do sierpnia 2014 nasze przedszkole było beneficjentem europejskiego programu Comenius.  Realizowaliśmy partnerski projekt  współpracy szkół „ eCLIL4YOU-Environment and Language Integrated Paths for Young Learners”.

Projekt był sfinansowany ze środków unijnych dzięki współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl

Idea projektu , jego plan i rezultaty  to efekt współpracy naszego przedszkola z przedszkolami i szkołami z Francji, Niemiec, Finlandii, Grecji, Rumunii, Włoch (2 szkoły), Turcji, Węgier i Hiszpanii.

Wspólnie z partnerami postanowiliśmy stworzyć bazę edukacyjną, wspierającą rozwój kompetencji niezbędnych każdemu człowiekowi w procesie uczenia  przez całe życie.

Uważamy, że to właśnie „wczesne dzieciństwo” ma zasadnicze znaczenie w procesie nabywania umiejętności kluczowych dla rozwoju osobistego, kształtowania świadomości aktywnego obywatelstwa narodowego i europejskiego.

Korzystając z wiedzy i doświadczenia wszystkich partnerów, stworzyliśmy ścieżkę edukacyjną w celu przeprowadzenia zintegrowanego nauczania języka angielskiego i wiedzy o środowisku.

Partnerstwo europejskie umożliwiło nam, poza poznaniem własnego środowiska, poznanie środowisk krajów partnerskich. Wspólnie opracowaliśmy dwuletni program nauczania  oparty na CLIL, jako innowacyjnej metodzie nauczania i uczenia się. Dzieci i nauczyciele realizowali kolejne zadania w bliskiej współpracy. Aby zadania zrealizować, korzystaliśmy z nowoczesnych narzędzi informatycznych, jak programy do tworzenia ebooków, plakatów glogster, puzzli, animacji, photopeach, video konferencji i innych.

Dzięki udziałowi w projekcie bardzo podniosły się kompetencje językowe  i komputerowe naszych nauczycieli oraz dzieci. Nauczyciele prowadzili zajęcia z dziećmi z przedszkoli szkół partnerskich podczas wyjazdów zagranicznych.  Nauczyciele europejscy przeprowadzili około 100 godzin zajęć z naszymi dziećmi, podczas wizyt w naszym przedszkolu.

Udział w projekcie bardzo uatrakcyjnił naszą ofertę edukacyjną, stanowił motywację do pracy dla nauczycieli, podniósł nasze kompetencje językowe, komputerowe, nadał europejski wymiar naszemu przedszkolu, podniósł poczucie europejskiego obywatelstwa wśród dzieci i pracowników.

Opracowany przez  nas program i rezultaty zostały zamieszczone na stronie WWW.clil4you.weebly.com.  Są też opisane na portalu edukacyjnym e Twinning „CLIL4YOU” http://www.etwinning.net/pl/pub/index.htm  oraz w Europejskiej Bazie Produktu EST www.est.org.pl.